ปกสัตว์มีค่าป่ามีคุณ

ร่วมประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มทรูร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ เพื่อเชิญชวนให้ชาวไทยเกิดความสนใจในธรรมชาติ อยากเข้าไปใกล้ชิด สัมผัสความงามของป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติต่างๆทั่วประเทศ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯ ได้แก่ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซีพีเอฟ ซีพี รีเทลลิงค์ และ ซีพี บีแอนด์เอฟ (ประเทศไทย) ขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ชวนประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ หวังสร้างแรงบันดาลใจพร้อมปลูกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนไทยทั้งประเทศอนุรักษ์ สัตว์ป่าและป่าไม้ให้คงอยู่คู่กันเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และโลก ชิงถ้วยพระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล

กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าและสื่อความรู้สึกผ่านภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศ

นางกาญจนา นิตยะ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า
กรมอุทยานแห่งชาติฯตระหนักถึงปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทย  ในปี พ.ศ. 2551 พื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่เพียง 99.15 ล้านไร่จากเดิม 171 ล้านไร่และมีแนวโน้มลดลงทุกปี ส่งผลกระทบต่อการลดลงของจำนวนสัตว์ป่า ซึ่งปัจจุบันทั้ง ป่าไม้ และสัตว์ป่าของไทยกำลังตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง และสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  จึงจำเป็นที่ทุกหน่วยงานจะต้องมาช่วยกันรณรงค์ส่งเสริม กระตุ้นและปลูกจิตสำนึก ให้ชุมชนและเยาวชนรู้สึกหวงแหนและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยเหตุนี้ จึงร่วมมือกับภาคเอกชนคือ เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ขับเคลื่อนโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า  ป่ามีคุณ’ ประจำปี 2561 ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 24 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติผ่านภาพถ่ายอันสวยงาม

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน  มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืนและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ ในเป้าหมายที่ 13,14,15 และ 17 SDGs  ว่าด้วยเรื่องการจัดสรรสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่า และมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ริเริ่มโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ มาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบันโครงการฯ นี้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ปี  รวมจำนวนภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติที่ส่งเข้าประกวดกว่า 36,000 ภาพ โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือฯ ได้แก่ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ)  บจก.ซีพี รีเทลลิงค์ และบจก. ซีพี บีแอนด์เอฟ (ประเทศไทย) มาเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการฯ นี้ เพื่อที่จะช่วยกัน ขยายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าออกสู่สังคมให้มากที่สุด

ผู้ที่สนใจสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่ว่าจะเป็น ประชาชนทั่วไปหรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล 680,000 บาท

ภาพถ่ายเสือจากฝีมือคุณโน๊ต
ภาพถ่ายเสือจากฝีมือคุณโน๊ต

นายวัชรบูล ลี้สุวรรณ (โน้ต) ศิลปิน นักถ่ายภาพและนักอนุรักษ์ มองว่าในฐานะที่เป็นนักถ่ายภาพอนุรักษ์ธรรมชาติการถ่ายภาพสัตว์ป่า ไม่ใช่แค่การหาจังหวะ หามุม หาแสงสวยๆ แล้วกดชัตเตอร์ แต่คือการค่อยๆ เข้าไปทำความรู้จัก เข้าไปเรียนรู้ชีวิตพวกมัน เพื่อนำเรื่องราวชีวิตมาบอกให้คนได้รู้ และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ  ภาพถ่ายยังมีพลังที่สามารถสื่อสารและจุดประกายให้คนในสังคมร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าให้ยังอยู่ต่อไป”

ภาพถ่ายเสือจากฝีมือคุณโน๊ต
ภาพถ่ายเสือจากฝีมือคุณโน๊ต

นายธีรเดช เมธาวรายุทธ (อาเล็ก) ศิลปินและนักถ่ายภาพ  กล่าวว่า “เป็นคนชอบท่องเที่ยวธรรมชาติมากๆ ทะเล ภูเขา น้ำตก ซึ่งเวลาได้ไปเห็น ไปสัมผัสกับธรรมชาติตรงนั้น จะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมตรงนั้นทำให้เราสดชื่น มีความสุข บางที่ก็เป็นระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ เป็นสิ่งที่สวยงาม แล้วเราก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้ถูกทำลาย หรือถูกคุกคามจากฝีมือมนุษย์ด้วยกันเอง เล็กจึงคิดว่า การที่เราไปเที่ยวที่ต่างๆ แล้วได้แชร์รูปถ่ายธรรมชาติสวยๆ ของเราออกไป อาจจะทำให้คนเห็นถึงความสวยงามของมัน อาจจะอยากมาเที่ยวตาม และก็คงอยากให้ธรรมชาติเหล่านั้นอยู่กับเราไปตลอดเหมือนกัน”

คุณอาเล็ก ธีรเดช เมธาวรายุทธ และ โน้ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ นักแสดงที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจได้มาร่วมพูดคุยในทางการอนุรักษ์ป่าไม้และการถ่ายภาพของมุมมองตัวเองให้ทุกๆ คนได้ฟัง

ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้

 • ได้ทั้งสัมผัสเห็นถึงคุณค่าและเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้
 • ได้มีโอกาสเผยแพร่ประสบการณ์ ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวผ่านภาพถ่าย
 • เกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน
 • มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์ป่าและป่าไม้ให้แผ่นดินธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดำรงอยู่กับพวกเราไปนานๆ

ถือเป็นโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใครทุกคนก็สามารถทำได้ รวมถึงลดการทิ้งขยะในป่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และลดการรบกวนสัตว์ป่า หากไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใครที่ได้เข้าไปสัมผัสความงดงามและคุณค่าของสัตว์ป่าและป่าไม้เหล่านั่น ก็จะเกิดความรัก หวงแหน ตระหนัก รวมถึงเห็นคุณค่าของธรรมชาติ จนกลายเป็นความคิดที่จะอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าบนโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนต่อไป การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่หน้าที่ของกรมอุทยานอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่สามารถช่วยกันทำได้ไม่ยากเลยค่ะ

สนับสนุนโดยบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่จัดงาน ณ TK Park อุทยานการเรียนรู้ เซ็นทรัลเวิลด์

ระดับการประกวด

 • ระดับบุคคลทั่วไป   
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว เป็นต้น
   • ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น
   • ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น
  • ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ
   • ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติโดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น
   • ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงามของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น
  • หมายเหตุ :  ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ ‘สัตว์ป่าประเภทพบหายาก’ เพิ่มเติม โดยการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา  
  • ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)
  • ภาพประเภทป่าไม้   (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

หมายเหตุ..
ทั้งสองระดับสามารถส่งภาพได้ 2 ประเภท ประเภทละไม่เกิน 5 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพ รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)

รางวัลการประกวด

ระดับบคุคลทั่วไป
รางวัลที่ 1
ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล
ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล
– ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
– เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท
– สิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พรอ้มที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไมเกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
หมายเหต ุ: ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพเิศษให้แก่ภาพ ‘สัตว์ป่าประเภทพบหายาก’ เพิ่มเติม รางวัลละ 30,000 บาท ซึ่งการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

รางวลัที่ 2
ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทยอ่ย จำนวน 3 รางวัล
ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล
– โลร่างวัล และเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

รางวัลที่ 3
ประเภทสัตว์ป่า 3 ประเภทย่อย จำนวน 3 รางวัล
ประเภทป่าไม้ 2 ประเภทย่อย จำนวน 2 รางวัล
-โลร่างวัล และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท

รางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทสัตว์ป่า 1 รางวัล : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี (นำรางวัลที่ 1 ของสัตว์ป่าทั้ง 3 ประเภทย่อย มาตัดสินหารางวัลยอดเยี่ยม)

ประเภทป่าไม้ 1 รางวัล : ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (นำรางวัลที่ 1 ของป่าไม้ทั้ง 2 ประเภทย่อย มาตัดสินหารางวัลยอดเยี่ยม)

โดยรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 ประเภทจะได้รับ
– เงินรางวัล 50,000 บาท
– สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไมเกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
รางวัลที่ 1 ประเภทสัตว์ป่า ประเภทป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)
– เงินรางวัล 20,000 บาท
– สิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ พร้อมที่พัก และค่าเข้าฟรี 1 ครั้ง ไมเกิน 5 คน จำนวน 3 วัน 2 คืน
รางวัลที่ 2 ประเภทสัตว์ป่า ประเภทป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 2 รางวัล)
-โลร่างวัล และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 3 ประเภทสัตว์ป่า ประเภทป่าไม้ (ประเภทละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล)
-โลร่างวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท

หมายเหต :
– ทกุรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรจากกรมอทุยานแห่งชาตฯ และเครือเจริญโภคภัณฑ์
– สิสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ ผู้รับรางวัลจะต้องประสานงานจอง และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้สิทธิ์ ดังนี้ สสำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 02-579-6666 ต่อ 1743-4 โทรสาร 02-579-5269 สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โทร 02-579-6666 ต่อ 1641-2 โทรสาร 02-561-2917

และในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แกภ่าพ ‘สัตว์ป่าประเภทพบหายาก’ เพิ่มเติม รางวัลละ 20,000 บาท ซึ่งการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

พิธีประกาศผลและมอบรางวลั จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เกณฑ์การตัดสิน

1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

www.facebook.com/truephotocontest2555
www.trueplookpanya.com/truephotocontest/
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู โทร. 02-858-6378
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 02-561-0777 ต่อ 1641-2
www.dnp.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.